// گزیده های معارفی / شعر

برابري نَفْس در عالم ايجاد

عنوان برابري نَفْس در عالم ايجاد
شعرنيست در عالم ايجاد تفاوت در نفس
  • طوطي از زاغ به حرف چو شكر ممتاز است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه360
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها