// گزیده های معارفی / شعر

برابري فراز و فرودها براي انسان‌هاي خود ساخته

عنوانبرابري فراز و فرودها براي انسان‌هاي خود ساخته
شعربلند و پست جهان پيش خودپرستان است
  • ز خود برآمده را بام و چاه هر دو يكي است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه387
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها