// گزیده های معارفی / شعر

احوال عاشقان الهي

عنوان احوال عاشقان الهي
شعراز زمين اوج گرفته است غباري كه مراست
 • ايمن از سيلي موج است كناري كه مراست
 • كار زنگار كند با دل چون آينه‌ام
 • گرچه هست از دگران نقش و نگاري كه مراست
 • چشم پوشيده‌ام از هرچه درين عالم هست
 • چه كند سيل حوادث به حصاري كه مراست
 • نيست از خاك گرانسنگ به دل قارون را
 • بر دل از رهگذر جسم غباري كه مراست
 • يد بيضا سيهي از دل فرعون نبرد
 • چه كند صبح به زلف شب‌تاري كه مراست
 • نيست ممكن كه مرا پاك نسازد از عيب
 • از سر زانوي خود آينه‌داري كه مراست
 • دارد از گلشن فردوس مرا مستغني
 • زير بال و پر خود باغ و بهاري كه مراست
 • جان غربت‌زده را زود به پابوس وطن
 • مي‌رساند نفس برق سواري كه مراست
 • گل بي‌خار ز خار سر ديوار شكفت
 • تا چها گل كند از بوته خاري كه مراست
 • مي‌كنم خوش دل خود را به تمناي وصال
 • سايه مرغ هوايي است شكاري كه مراست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعرغزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه460
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها