// گزیده های معارفی / شعر

اثر فرح دل در گرفتاري هاي بزرگ

عنواناثر فرح دل در گرفتاري هاي بزرگ
شعردل باز چو شد، باز شود مشكل عالم
  • يك عقده سخت است بر اين تار و دگر هيچ
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه523
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها