// گزیده های معارفی / شعر

سفارش به پرهيز از نفاق و يكي كردن حرف و عمل

عنوانسفارش به پرهيز از نفاق و يكي كردن حرف و عمل
شعريكي ساز، گفتار و كردارِ خويش
  • مرنجان دلِ خستگانِ پريش
شاعرحسين لاهوتي كاشاني
تخلصصفا
نوع شعربيتي از مثنوي
منبعديوان صفا لاهوتي
ناشرآفرينش
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپاول
جلد2
صفحه268
گردآورنده

/// آخرین گزیده‌ها