// گزیده های معارفی / شعر

تحمل سختي‌ها در دنيا

عنوانتحمل سختي‌ها در دنيا
شعربه سوز و ساز خود چون شمع محفل
  • كنم روشن، فضاي خانه خويش
  • در اين محنت‌سراي آرزوسوز
  • بسازم با دل ديوانه خويش
شاعرحسين لاهوتي كاشاني
تخلصصفا
نوع شعربخشي از چهارپاره
منبعديوان صفا لاهوتي
ناشرآفرينش
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپاول
جلد2
صفحه303
گردآورنده

/// آخرین گزیده‌ها