// گزیده های معارفی / شعر

تعلق انسان به خداوند، مايه برطرف شدن تشويق

عنوانتعلق انسان به خداوند، مايه برطرف شدن تشويق
شعر«بيدل» پرواي ملت و كيش كه راست
  • انديشه شاه و فكر درويش كه راست
  • مؤمن في الجنه خواه كافر في النار
  • ما في اللهيم اين همه تشويش كه راست
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه116

/// آخرین گزیده‌ها