// گزیده های معارفی / شعر

خداوند منشاء وجود هستي

عنوانخداوند منشاء وجود هستي
شعرهر جلوه كه منظور نظر مي‌گردد
  • تا چشم زدن زير و زبر مي‌گردد
  • ما و من خلق جمله راجع به حق است
  • تمثال همان به شخص بر مي‌گردد
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه356

/// آخرین گزیده‌ها