// گزیده های معارفی / شعر

سفارش به ترك تعلق به دنيا

عنوانسفارش به ترك تعلق به دنيا
شعر«بيدل» ز بساط دهر وحشت‌انگيز
  • گر پايي هست سر برون آر و گريز
  • آواره يأس بيش از اين نتوان زيست
  • جايي ننشستي كه بگويد برخيز
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه398

/// آخرین گزیده‌ها