// گزیده های معارفی / شعر

سرمستي موجودات عالم

عنوان سرمستي موجودات عالم
شعراعيان ظهور مي‌پرستند همه
  • تا هست نفس جام دستند همه
  • شاهان با شوكت و گدايان با عجز
  • هستند همه چنانكه مستند همه
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه546

/// آخرین گزیده‌ها