// گزیده های معارفی / شعر

ستايش لطف و بزرگي خداوند

عنوانستايش لطف و بزرگي خداوند
شعراي ذره تو عرش معلاي همه
  • يك قطره رحمت تو درياي همه
  • امروز و پرير و دي و فرداي همه
  • ما از تو كجا رويم اي جاي همه
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه548

/// آخرین گزیده‌ها