// گزیده های معارفی / شعر

در مذمت دنيازدگي و آثار سوء آن

عنواندر مذمت دنيازدگي و آثار سوء آن
شعرآسيا گر پيكرت را توتيا سازد رواست
  • از چه از مغز زمين اي دانه بيرون آمدي؟
شاعرصائب تبريزي
نوع شعر غزل
منبعديوان صائب
صفحه1306

/// آخرین گزیده‌ها