// گزیده های معارفی / سیره

جريانهاي سياسي ـ مذهبي موجود در دوران امام عسكري(ع)

عنوانجريانهاي سياسي ـ مذهبي موجود در دوران امام عسكري(ع)
سيرهاز جمله اموري كه در بروز ناآرامي‌هاي سياسي در عصر امام عسكري(ع) بسيار مؤثر بود پيدايش جريان‌هاي سياسي ـ مذهبي و برخورد و درگيري آنها با حكومت عباسيان به عنوان خوارج است كه در خلال جنگ صفين و قضيه حكميت به وجود آمده بود و طرفدارانش نيز در قالب فرقه‌هايي خاص در طول تاريخ ادامه داشتند. اين فرقه‌ها به دليل داشتن ديدگاه‌هاي خشك و افراطي با هيچ حكومتي سرسازگاري نداشتند. در عصر امام عسكري(ع) «مساور بن عبدالحميد جبلي» رهبر خوارج در شمال عراق شورش كرده، بر مناطق وسيعي سيطره پيدا كرده بود.
جريان ديگر، شورش صاحب زنج (علي بن محمد بن عبدالرحيم) بود. او هم داراي انديشه خارجي‌گري بوده است. وي مدعي بود كه مورد لطف خداوند واقع شده و از باطن افراد آگاه است. او در بصره شورش كرد و جنگ‌هاي خونيني رابا قواي حكومتي به مدت پانزده سال رهبري كرد.
گذشته از خوارج قيام علويان هم به ناآرامي‌ها دامن مي‌زد. آنها حكام وقت را غاصب و نالايق و تارك كتاب و سنت مي‌دانستند. هر از چندي بر عليه حكام وقت دست به قيام مي‌زدند از جمله قيام‌هاي علويان عبارتند از:
قيام حسين بن محمد بن حمزه، علي بن زيد ، احمد بن محمد بن عبدالله و عيسي بن جعفر و ابراهيم بن محمد و... . اغلب قيام‌هاي علويان با شكست مواجه شد؛ چرا كه طرفدارانشان از رشد و آگاهي كافي برخوردار نبوده و با طولاني شدن مبارزات دست از ادامه مبارزه برمي‌داشتند. علاوه بر اين، رهبري برخي از اين قيام‌ها برعهده افرادي بود كه از نظر علمي و اخلاقي شايسته نبودند. عامل ديگر نيز در اقليت بودن علويان نسبت به افراد كل جامعه بود... .
منبعدر آستانه غيبت
نويسندهمحمد دشتي و مهدي صادقي
ناشرانتشارات فيض كاشاني
سال چاپ1377
صفحه187 ـ 199

/// آخرین گزیده‌ها