// گزیده های معارفی / سیره

برنامه امام عسكري(ع)براي شيعيان به منظور آماده‌سازي آنها در غيبت امام مهدي(عج)

عنوانبرنامه امام عسكري(ع)براي شيعيان به منظور آماده‌سازي آنها در غيبت امام مهدي(عج)
سيرهبا وجود انس شيعيان به حضور امام(ع) در دوران حيات ائمه اطهار(ع)، طبيعي است قطع دفعي ارتباط مستقيم شيعيان با هر يك از آنها ضربه‌هاي پيش‌بيني نشده فراواني را به آنها وارد مي‌ساخت. به منظور جلوگيري از اين پيش‌آمد ووارد شدن چنين صدمه‌اي به شيعيان، ائمه پس از امام رضا(ع) طوري برنامه‌ريزي كردند كه مسئله عدم دسترسي مستقيم به امام(ع) امري عادي تلقي شود. در اين راستا علاوه بر اينكه وجود شرايط خفقان آور به خودي خود مانع ارتباطات گسترده و حضوري ميان شيعيان و امام(ع) مي‌شد، اماماني چون حضرت هادي(ع) و امام عسكري(ع) خود نيز در اين‌باره تدبيري انديشيده بودند كه با مردم كمتر ارتباط داشته باشند، تا آنها به چنين شرايطي عادت كنند.
«مسعودي» در اين‌باره مي‌نويسد: امام هادي(ع) خود را از شيعيان به جز عده كمي از خواص پنهان مي‌داشت. چون نوبت به امام ابو محمد (حسن عسكري(ع)) رسيد ايشان با خواص از اصحاب خود، شيعيان و حتي غيرشيعيان از پشت پرده سخن مي‌گفت، مگر در اوقاتي كه به دارالخلافه حكومت عباسي مي‌رفت. اين اقدام امام هادي (ع)و امام عسكري(ع)، مقدمه‌چيني براي عصر غيبت و انس گرفتن شيعيان با غيبت امام(ع) بود.
منبعدر آستانه غيبت
نويسندهمحمد دشتي و مهدي صادقي
ناشرانتشارات فيض كاشاني
سال چاپ1377
صفحه272 و 273

/// آخرین گزیده‌ها