// گزیده های معارفی / سیره

امام سجاد(ع) سرآمد خلق درجميع فضائل

عنوانامام سجاد(ع) سرآمد خلق درجميع فضائل
سيرهامام سجاد(ع) در مجلس يزيد و نيز در بقيه عمر خويش به اثبات رسانيد كه در علم، حلم، بخشش، فصاحت، شجاعت و محبوبيت اجتماعي چونان اجداد طاهرينش، سرآمد خلق است.
منبعامام سجاد(ع) الگوي زندگي
نويسندهاحمد ترابي
صفحه14

/// آخرین گزیده‌ها