// گزیده های معارفی / سیره

گمراهي ياران معاويه وروشنگري پيروان حضرت علي(ع)

عنوانگمراهي ياران معاويه وروشنگري پيروان حضرت علي(ع)
سيرهدژخيمان معاويه، وقتي حال حجر ابن عدي و بزرگ مردان همراه وي را مشاهده كردند و آنان را از نمازگزاران و عابدان شب زنده‌دار يافتند، گفتند: ما ديديم كه شما شب را تمام وقت در نماز بوديد و دعاهاي نيكو مي‌خوانديد، پس اكنون نظرتان را درباره عثمان كه او نيز عابدي شب زنده‌دار بود، بيان كنيد. اين بيچاره‌ها، هنوز اطلاع دقيق و درستي از اسلام نداشتند، اينان فكر مي‌كردند كه معاويه و عثمان از مصاديق اسلام هستند و هنوز بينش واقعي از دين اسلام نداشتند و آنچه داشتند از تبليغات معاويه بود و سليقه او كه دين را از دريچه منافع خود مي‌نگريست و گويا عثمان كه به شب زنده‌داري معروف شده بود، پيشواي بزرگي براي آنان به حساب مي‌‌آمد. پيشوايي كه معاويه پيراهن او را وسيله‌اي براي كسب و كار خود كرده بود. آن بزرگ مردان، كه عثمان را بهتر از هر كسي مي‌شناختند، گفتند: او اول كسي است كه در ميان مسلمانان به ستم داوري كرد و اعمال خلاف حق و ناصواب، بسيار انجام داد ... دژخيمان گفتند: امير خوب شما را شناخته است و دوباره يكي از آنان پيشنهاد كرد كه، از علي دوري كنيد ... آنان گفتند: «نه تنها از اميرمؤمنان(ع) برائت نمي‌جوئيم، بلكه خواهان نزديكي بيشتر هستيم.»
منبعسرگذشتنامه بزرگان اسلام (حجر بن عدي)
نويسندهعليرضا اللهياري
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامي
سال چاپ1354
صفحه189 ـ 190

/// آخرین گزیده‌ها