// گزیده های معارفی / کلمات قصار

كناره گرفتن از هواي نفس، نشانه تقوا

عنوانكناره گرفتن از هواي نفس، نشانه تقوا
متنتقوي و پرهيزگاري، از هوي كناره گرفتن است و از [هواي] نفس جدا گشتن؛ معني اين سخن آن است كه تقوي آن است كه هر چيزي كه تو را از آن نهي كردند، از آن دور باشي و اين نتواني كردن تا از نفس جدا نگردي و جدا گشتن از نفس، خلاف كردن هواي او بود، چون خلاف آمد، اگر چه قرب است؛ چون موافقت آمد، يگانگي آمد، اگر چه بعد است.
منبعشرح تعرف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
ناشراساطير
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد3
صفحه1279
گردآورندهمحمد روشن

/// آخرین گزیده‌ها