// گزیده های معارفی / شعر

نتيجه تقليد كوركورانه

عنواننتيجه تقليد كوركورانه
شعرهرگاه كه بيني دو سه سرگردان را
  • عيب ره مردان نتوان كرد آن را
  • تقليد دو سه مقلد بي‌معني
  • بدنام كند ره جوان‌مردان را
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعررباعي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه3
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها