// گزیده های معارفی / شعر

وسعت رحمت و عظمت بخشايش و عفو خداوند

عنوانوسعت رحمت و عظمت بخشايش و عفو خداوند
شعرعصيان خلايق ار چه صحرا صحراست
  • در پيش عنايت تو يك برگ گياست
  • هر چند گناه ماست كشتي كشتي
  • غم نيست، كه رحمت تو دريا درياست
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعررباعي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه9
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها