// گزیده های معارفی / شعر

سفارش به غصه رزق نخوردن و دوري از آزار ديگران

عنوانسفارش به غصه رزق نخوردن و دوري از آزار ديگران
شعرخواهي كه تو را دولت ابرار رسد
  • مپسند كه از تو بر كس آزار رسد
  • از مرگ مينديش و غم رزق مخور
  • كين هر دو به وقت خويش ناچار رسد
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعررباعي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه30
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها