// گزیده های معارفی / شعر

امر به فنا شدن در عشق خداوند

عنوانامر به فنا شدن در عشق خداوند
شعرداني كه مرا يار چه گفت است امروز
  • جز ما به كسي در منگر، ديده بدوز
  • از چهره خويش آتشي افروزد
  • يعني كه بيا و در ره دوست بسوز
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعررباعي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه49
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها