// گزیده های معارفی / کلمات قصار

محبت خداوند نسبت به شكستگان و اندوهگينان.

عنوانمحبت خداوند نسبت به شكستگان و اندوهگينان.
متندر خبر مي‏آيد كه روز قيامت يكي را به حضرت برند، از اين شكستة سوخته، الله گويد: بندة من! چه داري؟ گويد: دو دست تهي و دلي پر درد و جاني آشفته و حيران، در موج اندوه و غمان، گويد: همچنين مي رو تا به سراي دوستان، كه من شكستگان و اندوهگنان را دوست دارم. گفتم چه نهم پيش دو زلف تو نثار گر هيچ به نزد چاكر آيي يكبار پيشت بنهم اين جگر سوخته زار كايد جگر سوخته با مشك به كار
منبعكشف الاسرار.
نويسندهابو الفضل رشيد الدين ميبدي.
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت.
ناشرانتشارات امير كبير.
محل چاپتهران.
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم.
جلد1
صفحه710

/// آخرین گزیده‌ها