// گزیده های معارفی / کلمات قصار

ستايش خداوند با ذكر اوصافش

عنوانستايش خداوند با ذكر اوصافش
متناي خداوند داناي پاك‏دان، نيك‏دان، همه‏دان، دوربين نزديك‏دان! تويي از نهان آگاه و آگاه به هر گاه تويي. از راز دلم جملگي آگاه تويي اندر دلِ من به گاه و بي‏گاه تويي تو را چه بانگ بلند چه راز باريك، چه روز روشن چه شب تاريك. اي شنوايي كه همه آوازها شنوي! اي دانايي كه به همه رازها رسي! اي بينايي كه همه دورها بيني.
منبعكشف ا لاسرار.
نويسندهابو الفضل رشيد الدين ميبدي.
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت.
ناشرانتشارات امير كبير.
محل چاپتهران.
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم.
جلد2
صفحه12

/// آخرین گزیده‌ها