// گزیده های معارفی / شعر

ارزش انسان به اندازه خواسته‌هايش

عنوانارزش انسان به اندازه خواسته‌هايش
شعرگر در طلب گوهر كاني، كاني!
  • ور زنده به بوي وصل جاني، جاني!
  • القصه حديث مطلق از من بشنو
  • هر چيز كه در جستن آني، آني!
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعررباعي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه97
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها