// گزیده های معارفی / شعر

شهود و اشراق عارف در هنگام نيايش

عنوانشهود و اشراق عارف در هنگام نيايش
شعرهمه جمال تو بينم چو ديده باز كنم
  • همه تنم دل گردد كه با تو راز كنم
  • حرام دارم با ديگران سخن گفتن
  • كجا حديث تو آمد، سخن دراز كنم
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعردوبيتي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه116
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها