// گزیده های معارفی / شعر

در منقبت امام سجاد(ع)

عنواندر منقبت امام سجاد(ع)
شعردل ار شكسته و آشفته و پريشان است
 • عجب مدار كه در بند زلف خوبان است
 • به خنده گفت هلال: ابروي تو را مانم
 • بر آن خيال كجش هر كه ديد، خندان است
 • نسيم زلف تو بر گل، بنفشه‌انگيز است
 • عبير خطّ تو بر لاله عنبرافشان است
 • مرا به جانب گلزار و باغ رغبت نيست
 • كه روي خوب تو هم باغ و هم گلستان است
 • كدام سرمه كشيدي كه چشم خوش خوابت
 • بدان سيا‌ه‌دلي چون چراغ تابان است؟!
 • عليِّ مرتضوي منزلت، كه در ره دين
 • چراغ گلشن تقوا و شمع عرفان است
 • امام مصطفوي رتبت، آن كه از ره قدر
 • مكان رفعت او، ماوراي امكان است
 • دوم علي و چهارم امام، زين عباد
 • كه مقتداي زواياي چار اركان است
شاعرمحمد بن حسان خوسفي
تخلصابن حسان
نوع شعرابياتي از قصيده
منبعبقيع
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه415 و 416
گردآورندهمحمد علي مجاهدي

/// آخرین گزیده‌ها