// گزیده های معارفی / کلمات قصار

تفاوت لذّتهاي ادراكي و لذّتهاي جسماني

عنوانتفاوت لذّتهاي ادراكي و لذّتهاي جسماني

متناي درويش! اخلاق نيك بهشتي بس فراخ است و خوش، و اخلاق بد دوزخي به غايت تنگ و ناخوش است. و لذّت اخلاق نيك در مقابله لذّت علم و معرفت مانند قطره و بحر است. لذّت ادراك لذّتي به غايت خوش است. چنان كه شهوت‏هاي بدني و لذّت‏هاي جسماني به لذّت ادراك نمي‏رسد، جواهر اشيا را و حكمت جواهر اشيا را كماهي دانستن و ديدن و خود را و پروردگار خود را شناختن لذّتي عظيم است.

منبعانسان كامل
نويسندهعزيز الدين نسفي
مترجم/مصححمازيران موله
ناشرطهوري
محل چاپتهران
سال چاپ1381
نوبت چاپششم
صفحه306

/// آخرین گزیده‌ها