// گزیده های معارفی / کلمات قصار

معني حقيقت ايمان

عنوانمعني حقيقت ايمان

متن
حقيقت ايمان بنده و غايت روش وي در راه توحيد [آن است كه] سر به دوستيِ خداي باز نهد و حقيقت دوستي، موافقت است؛ يعني كه با دوست وي دوست باش و با دشمن وي دشمن.

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلددوم
صفحه83

/// آخرین گزیده‌ها