// گزیده های معارفی / کلمات قصار

در اهميّت قرآن و سنّت پيامبر (ص)

عنواندر اهميّت قرآن و سنّت پيامبر (ص)

متنمرتبت دار دين ما دو چيز است: «قال الله» و «قال الرسول» وگر آنچه مايه دين اهل بدعت است از جواهر و اعراض و فصول متكلمان و تصرفات عقول ايشان در آفرينش، يكباره نيست گردد و متلاشي شود و با كتم عدم رود، يك ذره نقصان در آستانه عزّت دين و سدّه عظمت سنّت نيايد.

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلددوم
صفحه91

/// آخرین گزیده‌ها