// گزیده های معارفی / شعر

در ناشناخته ماندن قدر امام حسن(ع)

عنواندر ناشناخته ماندن قدر امام حسن(ع)
شعرقدر تو ناشناخته ماند اي جمال صبر
  • وين راز بسته روز جزا باز مي‌شود
شاعرسيد رضا مؤيّد
تخلصمؤيّد
نوع شعربيتي از غزل
منبعبقيع
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه302
گردآورندهمحمد علي مجاهدي

/// آخرین گزیده‌ها