// گزیده های معارفی / شعر

در توصيف غم از دست دادن كسي

عنواندر توصيف غم از دست دادن كسي
شعرباد، عطر غم پراكند و گذشت
  • مرغ، بوي خون شنيد و پر گرفت
  • آسمان و كوه و باغ و دشت را
  • نعره ناقوس نيلوفر گرفت!
  • روح من، از درد، چون ابر بهار
  • عقده‌هاي اشك حسرت باز كرد
  • روح او، چون آرزوهاي محال
  • روي بال ابرها پرواز كرد
شاعرفريدون مشيري
نوع شعربخشي از چهارپاره
منبعبازتاب نفس صبحدمان
ناشرچشمه
محل چاپتهران
سال چاپ1386
نوبت چاپپنجم
صفحه395

/// آخرین گزیده‌ها