// گزیده های معارفی / شعر

شكايت از بي عاطفه شدن مردم در دوره معاصر

عنوانشكايت از بي عاطفه شدن مردم در دوره معاصر
شعرروزگاري، يك تبسم، يك نگاه
  • خوش‌تر از گرماي صد آغوش بود
  • اين زمان، بر هر كه دل بستم، دريغ
  • آتشِ آغوش او خاموش بود
شاعرفريدون مشيري
نوع شعربندي از چهارپاره
منبعبازتاب نفس صبحدمان
ناشرچشمه
محل چاپتهران
سال چاپ1386
نوبت چاپپنجم
صفحه398

/// آخرین گزیده‌ها