// گزیده های معارفی / شعر

در وصف انسان معاصر تنها

عنواندر وصف انسان معاصر تنها
شعردرختي خشك را مانم به صحرا
  • كه عمري سر كند تنهاي تنها
  • نه باراني كه آرد برگ و باري
  • نه برقي تا بسوزد هستي‌اش را!
شاعرفريدون مشيري
نوع شعردوبيتي
منبعبازتاب نفس صبحدمان
ناشرچشمه
محل چاپتهران
سال چاپ1386
نوبت چاپپنجم
صفحه430

/// آخرین گزیده‌ها