// گزیده های معارفی / کلمات قصار

راه مستغني شدن از وسائط در مسير وصال به حق

عنوانراه مستغني شدن از وسائط در مسير وصال به حق

متنبنده قصد اعتصام داشت به الله، و راه آن جز تقوي نيست، و حقيقتِ تقوي تحصيل طاعات است و تحصيل طاعات جز به كتاب و رسول نيست كه «حبل الله» عبارت از آن است. مي‏گويد: دست در «حبل الله» زنيد، تا به تقوي رسيد، و از تقوي به اعتصام او رسيد، و از اعتصام به توكّل رسيد، و از توكّل به استسلام رسيد، و بنده چون به استسلام رسيد از وسائط مستغني شد و به حق قائم گشت.

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلددوم
صفحه238

/// آخرین گزیده‌ها