// گزیده های معارفی / کلمات قصار

هجرت عارفان

عنوانهجرت عارفان

متنسه ديگر گروه عارفانند كه هجرت ايشان از بهر مولي بود، و هجرت ايشان هم در نهاد ايشان بود، در پرده‏هاي نفس هجرت كنند تا به دل رسند، و آنگه در پرده‏‏هاي دل هجرت كنند تا به جان رسند، و آنگه در پرده‏هاي جان هجرت كنند تا به وصال جانان رسند. گفتم كجات جويم اي ماهِ دلستان گفتا قرارگاه منت جان دوستان

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلددوم
صفحه663

/// آخرین گزیده‌ها