// گزیده های معارفی / شعر

سرانجام دنيا و پيروزي روشني بر ظلمت

عنوانسرانجام دنيا و پيروزي روشني بر ظلمت
شعراما هميشه در پي اسفند
  • هنگامه طلوع بهار است و ايمني
  • شب، هر چه تيره‌تر شود،‌ آخر سحر شود
شاعرفريدون مشيري
نوع شعربخشي از شعر نو
منبعبازتاب نفس صبحدمان
ناشرچشمه
محل چاپتهران
سال چاپ1386
نوبت چاپپنجم
صفحه671

/// آخرین گزیده‌ها