// گزیده های معارفی / کلمات قصار

آرايش دل و نفس و سرّ

عنوانآرايش دل و نفس و سرّ
متن«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ» زينت زبان ذكر است، و زينت دل فكر است. هر چيزي را آرايشي است و آرايش نفس در حسن معاملت است به نعت مجاهدت، و آرايش دل دوام مواصلت است به وقت مشاهدت، و آرايش سرّ حقايق قربت است در ميدان معاينت.
منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپ هفتم
جلدسوم
صفحه610

/// آخرین گزیده‌ها