// گزیده های معارفی / کلمات قصار

اقسام ايمان و آثارشان

عنواناقسام ايمان و آثارشان

متنگفته‏ اند كه: ايمان بر چهار قسم است: ايماني كه در دنيا به كار آيد و در عقبي نه، چون ايمان منافقان. ديگر ايماني كه در عقبي به كار آيد و در دنيا نه، چون ايمان سحرة فرعون. سوم ايماني كه نه در دنيا به كار آيد نه در عقبي، چون ايمان فرعون در وقت معاينة عذاب و هلاك. چهارم ايماني كه هم در دنيا به كار آيد هم در عقبي، و آن ايمان موحدان است و مخلصان، كه ايشان را خدمت است بر سنّت، و معرفت است بر مشاهدت، و يادگار است در حقيقت. در معاملت صدق به جاي آوردند، و در عبادت سنّت، و در صحبت امانت.
منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپ هفتم
جلدسوم
صفحه624

/// آخرین گزیده‌ها