// گزیده های معارفی / کلمات قصار

فرق مخلص و عارف و موحد.

عنوانفرق مخلص و عارف و موحد.

متنپير طريقت گفت: مخلص همه ازو بيند، عارف همه به او بيند، موحّد همه او بيند؛ هر هست كه نام برند عاريتي است؛ هست حقيقي اوست، ديگر تهمتي است؛ مريد مزدور است، و مراد همان مهمان، مزد مزدور در خور مزدور است و نزل مهمان در خور ميزبان، مهمان بسته كاري است كه در سر آن است، ديده او در ديده ‏وري عيان است، جان او در سر مهر او تاوان است، جان او همه چشم، سرّ او همه زبان است، آن چشم و زبان در نور عيان ناتوان است.

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدچهارم
صفحه24

/// آخرین گزیده‌ها