// گزیده های معارفی / کلمات قصار

معني عرفاني اِنَّ اللهَ اِشتَرَي...

عنوانمعني عرفاني اِنَّ اللهَ اِشتَرَي...

متن«إنَّ اللَّهَ اشْتَري...» بر ذوق عارفان و طريق خاصگيان، اين آيت جاي ناز دوستان است و ميدان اسرار صدّيقان و تهنيت مؤمنان؛ تهنيتي زيبا و تشريفي بسزا، تهنيتي كه دل را انس است و جان را پيغام؛ آرايش مجلس است و سرمايه مفلس؛ زينت زبان‏ها و زندگي دل‏ها؛ تهنيتي كريم، از خداوندي كريم، در ذات كريم و در صفات و در مهر كريم و در نواخت كريم و در بخشش كريم. رهي را به فضل خويش مي‏بخشد، آنگه بخشيده خود از او باز مي‏خرد. خود مي‏دهد خود معاملت مي‏كند و در آن معاملت، سود همي رهي را مي‏بخشد و زيان خود مي‏پذيرد، اين است نيكوكاري و كريمي، اين است مهرباني و لطيفي.

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدچهارم
صفحه228

/// آخرین گزیده‌ها