// گزیده های معارفی / کلمات قصار

مناجات در ديدار آموزي حقّ تعالي

عنوانمناجات در ديدار آموزي حقّ تعالي
متنپير طريقت گفت: الهي! شاد بدانم كه اوّل من نبودم تو بودي، آتشِ يافت با نور شناخت تو آميختي، از باغ وصال نسيم قرب تو انگيختي، باران فردانيّت بر گرد بشريّت ريختي، به آتش دوستي آب و گل بسوختي تا ديدة عارف به ديدار خود آموختي.
منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدپنجم
صفحه94

/// آخرین گزیده‌ها