// گزیده های معارفی / کلمات قصار

اميران و اسيران بهشت

عنواناميران و اسيران بهشت
متنپير طريقت از اينجا گفت: اهل خدمت ديگرند و اهل صحبت ديگر، اهل خدمت اسيران بهشتند و اهل صحبت اميران بهشت، اسيران در ناز و نعيمند و اميران با راز وليّ نعمت مقيمند.
منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدپنجم
صفحه142

/// آخرین گزیده‌ها