// گزیده های معارفی / شعر

سفارش به روي آوردن به درگاه حقّ

عنوانسفارش به روي آوردن به درگاه حقّ
شعرتا سيل غم به خانه ما رو نياورد
  • اي دل در آب و خاك خرابات خانه ساز
شاعربابافغاني
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان اشعار بابا فغاني
ناشراقبال
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
صفحه277
گردآورندهاحمد سهيلي خوانساري

/// آخرین گزیده‌ها