// گزیده های معارفی / کلمات قصار

مناجات در قبول درگاه حق بودن انسان

عنوانمناجات در قبول درگاه حق بودن انسان
متنپير طريقت گفت: الهي! گاه گويم كه در قبضة ديوم، از بس پوشش كه بينم، باز ناگاه نوري تابد كه جملة بشريّت در جنب آن ناپديد بود. الهي! چون عين هنوز منتظر عيان است، اين بلاي دل چيست؟ چون اين طريق همه بلاست، چندين لذّت چيست؟ الهي! گاه از تو مي‏گفتم و گاه مي‏نيوشيدم، ميان جرم خود لطف تو مي‏انديشيدم، كشيدم آنچه كشيدم، همه نوش گشت چون آواي قبول شنيدم.
منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدششم
صفحه87

/// آخرین گزیده‌ها