// گزیده های معارفی / شعر

در اظهار ناتواني از توصيف جمال معشوق

عنواندر اظهار ناتواني از توصيف جمال معشوق
شعرگيرم كه صد افسون كنم سوز سخن‌افزون كنم
  • وصف جمالت چون كنم كز برگ گل نازك‌تري
شاعربابافغاني
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان اشعار بابا فغاني
ناشراقبال
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
صفحه386
گردآورندهاحمد سهيلي خوانساري

/// آخرین گزیده‌ها