// گزیده های معارفی / کلمات قصار

انواع قرابت.

عنوانانواع قرابت.
متن«فَآتِ ذا الْقُرْبي حَقَّهُ» قرابت دو قسم است: قرابت نسب و قرابت دين و قرابت دين سزاتر است به مراعات و مواسات از قرابت نسب مجرد، زيرا كه قرابت نسب بريده گردد، و قرابت دين روا نيست كه هرگز بريده گردد. اين است كه مصطفي’ گفت: «كلّ نسب و سبب ينقطع الاّ نسبي و سببي»، قرابت دين است كه سيّد’ اضافت با خود كرد، و دينداران را از نزديكان و خويشان خود شمرد، به حكم اين آيت ورد هر كه روي به عبادت الله آرد. و بر وظايف طاعات مواظبت نمايد و به نعت مراقبت بر سرورد و وقت نشنيد چنان كه با كسب و تجارت نپردازد و طلب معيشت نكند، او را بر مسلمانان حق مواساة واجب شود تا او را مراعات كنند و دل وي از ضرورت قوت فارغ دارند.

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدهفتم
صفحه473

/// آخرین گزیده‌ها