// گزیده های معارفی / کلمات قصار

وعده وصال بر سالك حق

عنوانوعده وصال بر سالك حق
متنپير طريقت گفت: اي درويش دل ريش! اي سوخته مهر ازل! اي غارتيده عشق! دل خوش دار و اندوه مدار، كه وقتي خواهد بود كه پرده عتاب از روي فضل برخيزد و ابر لطف باران اكرم ريزد، و جوي برّ در جوي قرب آميزد، و از شأن جود بگريزد، منتظر دست در دامن وعده آويزد و تأخير و درنگ از پاي عطف برخيزد و از افق تجلي باد شادي وزد و از اكرام الاكرمين آن بيني كه از او سزد. مولي مي‏گويد و رهي مي‏نيوشد كه اي درويش! سزاي تو ببريد و سزاي من آمد.
منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدهفتم
صفحه542

/// آخرین گزیده‌ها