// گزیده های معارفی / کلمات قصار

سؤال از رفتار خدا با ترسندگان و اندوه‌گنان

عنوانسؤال از رفتار خدا با ترسندگان و اندوه‌گنان

متن
بزرگي را پرسيدند كه: خداي عزّوجل با اندوهگنان و ترسندگان چه خواهد كرد. گفت: اگر اندوه براي او دارند و محمل ترس از بهر او كشند، هنوز نفس ايشان منقطع نشده باشد كه جام رحيق وصال بر دستشان نهند بر آن نبشته كه «ألاّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ». گاه آن آمد كه بادي خوش بر جان شما وزد. نيز مترسيد و تا ابد الابد طرب كنيد و شاد باشيد. اندوه غريبان به سر آيد روزي در كار غريبان نظر آيد روزي

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدنهم
صفحه436

/// آخرین گزیده‌ها