// گزیده های معارفی / روایت

به حفظ در نيامدن تمامي دانش

عنوان به حفظ در نيامدن تمامي دانش
حديث اَلْعِلْمُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْفَظَ.
ترجمه دانش، بيش از آن است كه به حفظ در آيد.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعتاريخ اليعقوبي
نويسندهيعقوبي ( م 282 ق )
ناشرمؤسسّه نشر فرهنگ اهلبيت (ع)
محل چاپقم
سال چاپ[ بي تا ]
جلد2
صفحه5

/// آخرین گزیده‌ها