// گزیده های معارفی / لطایف

خرسندي به داشته عامل بي‌نيازي از هرچيز

عنوانخرسندي به داشته عامل بي‌نيازي از هرچيز
متنبزرگي را گفتند: هيچ كس هست كه او را به هيچ چيز نياز نيست؟ گفت: هر كه به آنچه دارد خرسند و راضي باشد او را به هيچ چيز حاجت نيست.
منبعخردنامه
نويسندهمنصور ثروت
ناشرامير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1367
نوبت چاپ1
صفحه52

/// آخرین گزیده‌ها